คณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้รับบริการทุกคน ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะสามารถสื่อตรงถึงคณบดีโดยเสนอข้อมูลที่เป็นจริงด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อมูลโดยตรงพร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต์ต่อไป
        ทั้งนี้ เพื่อจะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับไปพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นโดยส่งอีเมลมาที่

                                        :: Salinun_tap@yahoo.com ::