• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview


  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศคณะบริหารฯ
  • แบบฟอร์มและเอกสารเผยแพร่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง/วิชาการ กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ศูนย์วาสุกรี) (ศูนย์หันตรา) (ศูนย์นนทบุรี) (ศูนย์สุพรรณบุรี)
อำเภอพระนครศรีอยุธยา เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม SWU SE TRAINING "Innovation for the Social Issue"
การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีนานาชาติในประเภทเบส พิณ คณะดนตรประเภทเครื่องสายสี่ชนิดและเครื่องดนตรีประเภทเป่า
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเสื้อ เข็มกลัดที่ระลึก และสายรัดข้อมือพระราชทาน กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดธิดากรุงเก่า "สตรีสองวัย รักษ์ในวัฒนธรรม"
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ขอความอนุเคราะห์จัดบุคลากรเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ

โครงการประกวดหนังสั้น "One Heart Movies Project : หนังสั้น-หัวใจ-ใครสักคน
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "เตาเผาโบราณเวียงบัว"


<MMString:LoadString id="insertbar/table" />


Copyright©2017, Faculty of Business Administration and Information Technology, RUS.
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000