หน้าหลัก
 
  สำหรับสมาชิก
Untitled Document
User Name
Password
 

 

 

สมัครสมาชิกใหม่
  Link การจัดการความรู้
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
ลำดับที่
เรื่อง
1
ขอเชิญสมัครโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่งไป(ต่างประเทศ) [รายละเอียด]
2
โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี2553(PTT Youth Camp 2010) [รายละเอียด]
3
ประกาศ_เรื่องการจัดสรรทุนศึกษาต่อ ตามโครงการพัฒนาบุคลากร สกอ. (2553) [รายละเอียด]
4
สกอ.จัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่พบเห็น มีเบาะแส รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการพนัน ยาเสพติด การกระทำผิดกฎหมายภายในสถาบันอุดมศึกษา : www.webboard.mua.go.th/clean
5
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 หลักสูตร [รายละเอียด]

 

 

แหล่งความรู้
Untitled Document
รายการ
ไฟล์ / แหล่งที่มา

องค์ความรู้ด้านการทำ มคอ.3

http://www.bait.rmutsb.ac.th

การบูรณาการการเรียนการสอน วิจัย บริการทางวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

http://www.bait.rmutsb.ac.th

เแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน (SOP) ex. งานสารบรรณ

http://www.bait.rmutsb.ac.th
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา : กลยุทธ์การสอน
http://www.bait.rmutsb.ac.th
เผยแพร่ความรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ใหม่ทางการตลาด เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดทำวิจัยตลาด"
http://www.bait.rmutsb.ac.th
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่โครงการวิจัยผลกระทบต่อประเทศไทย จากการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น
บันทึกข้อความ
เนื้อหา
http://www.scc.ac.th
http://www.vcharkarn.com
http://www.vcharkarn.com
http://www.vcharkarn.com
http://www.vcharkarn.com
http://www.vcharkarn.com
http://www.tkc.go.th
http://www.tkc.go.th
http://www.tkc.go.th
http://www.knit.or.th
http://www.tkc.go.th
http://www.tkc.go.th
http://www.tkc.go.th
http://www.tkc.go.th

 

 

ภาพกิจกรรม
Untitled Document
ลำดับที่
เรื่อง
1
ภาพการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท" [ Preview ]
2
ภาพการฝึกอบรม "แนวคิดทางธุรกิจกับการผลิตสินค้าเกษตร" [ Preview ]
3
ภาพการฝึกอบรม "การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจเกษตร" [ Preview ]
4
ภาพการฝึกอบรม "การนำเสนองบการเงินและการวิเคราะห์" [ Preview ]
5
ภาพการฝึกอบรม "การบริหารต้นทุนแลผลตอบแทนทางธุรกิจเกษตร" [ Preview ]
6
ภาพการฝึกอบรม "แนวคิดทางธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร"[ Preview ]
7
ภาพการฝึกอบรม "การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint อบต.คลองสะแก"  [ Preview ]
8
ภาพงานพิธีไหว้ครู ศูนย์วาสุกรี ประจำปีการศึกษา 2553 [ Preview ]
9
ภาพงานงานราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 [ Preview ]
10
ภาพงานพิธีทำบุญฉลองเทียนจำนำพรรษา 21 ก.ค. 2553 [ Preview ]
11
ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Office 2007 [ Preview ]
12
ภาพการฝึกอบรมคอมฯ ศูนย์วาสุกรี วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2553 [ Preview ]
13
ภาพการฝึกอบรมคอมฯ ศูนย์วาสุกรี วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2553 [ Preview ]
14
ภาพการฝึกอบรมคอมฯ ศูนย์วาสุกรี วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2553 [ Preview ]
15
ภาพการฝึกอบรมคอมฯ ศูนย์วาสุกรี วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553 [ Preview ]
16
ภาพการฝึกอบรมคอมฯ ศูนย์สุพรรณบุรี วันที่ 27-28 เมษายน 2553 [ Preview ]
17
ภาพการฝึกอบรมคอมฯ ศูนย์สุพรรณบุรี วันที่ 28-29 เมษายน 2553 [ Preview ]
18
ภาพการฝึกอบรม "ระบบฐานข้อมูลและการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL" วันที่ 29-30 มีนาคม 2553 [ Preview ]
19
ภาพการฝึกอบรม"การพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP"วันที่ 31 มี.ค. วันที่ 2 เม.ย.2553 [ Preview ]
20
ภาพโครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF:HEd) วันที่ 7-8 เมษายน 2553 ณ โรงแรม โกลเด้นท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพรชบุรี [ Preview ]
21
ภาพการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552 วันที่ 9 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศูนย์วาสุกรี [ Preview ]

 

 

Untitled Document

 

 

 

 

Untitled Document
Untitled Document
การลงทุนเพื่อความรู้ย่อมทำให้ผล ตอบแทนมากที่สุด
                        เบ็นจามิน แฟรงคลิ้น
เฉพาะความคิดของเราเองเท่านั้นที่
ี่พอจะแสดงออกมาเป็นคำพูดได้
                                 เฮนรี่ เบิร์กสัน
เราสามารถมีความรู้ได้โดยอาศัยความรู้
ของคนอื่น แต่เราไม่สามารถเป็นคนฉลาด
ได้ด้วยปัญญาของคนอื่น
        

 

Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. All Rights Reserved.
Designed for 1024 x 768 pixels

Develop By : Arkhom Songkroh