• สรุปจำสรุปจำนวนคำสั่ง
 • สรุปจำนวนหนังสือ รับ-ส่ง (ภายนอก)
 • สรุปจำนวนหนังสือ รับ-ส่ง (ภายใน)
 • สรุปจำนวนประกาศ
 • ข้อมูลการใช้รถราชการ

 • แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาคณะ
 • แผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของคณะ
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • ติดตามการเบิกจ่าย- งบประมาณประจำปีของคณะ

 • เอกสารเบิกจ่าย
 • จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
 • ทะเบียนคุมพัสดุของคณะ


 •  ศึกษาต่อ
 •  ผลงานทางวิชาการ
 •  การอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน
 •  รายชื่อ/จำนวน บุคลากร
 •  ผลงาน/รางวัล บุคลากร


 • การประกันคุณภาพการศึกษา
  •      ระดับคณะ
  •      ระดับหลักสูตร
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
 • การจัดกิจกรรม 5ส • ประชาสัมพันธ์
 • จดหมายข่าว
 • กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์/กิจกรรมเพื่อสังคม
 • ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง

No content !


 • การเทียบโอนผลการศึกษา
  • ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชา
  • รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา
   • การบัญชี
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศ
 • ประกาศผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา
 • หลักเกณฑ์การเทียบโอน รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ

 • ปฏิทินการศึกษา และปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
 • ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 • คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

 • ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย และแบบฟอร์ม
 • ขั้นตอนการติดตามงานวิจัย
 • คู่มืองานวิจัย
 • ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
 • บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงงานวิจัย


 • ข้อมูลด้านบริการวิชาการ

 • เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
  • ขั้นตอนสหกิจศึกษา
  • ขั้นตอนการฝึกงาน
  • คู่มือสหกิจศึกษา
  • แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
  • แบบฟอร์มฝึกงาน
  • ทำเนียบสถานประกอบการ
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ติดต่อสอบถาม

No content !


 • กิจกรรมนักศึกษา
 • พัฒนาวินัย
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • สโมสรนักศึกษา

 • ทุนการศึกษา
  • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. /กรอ.
  • ทุนหน่วยงานภายนอก
  • ทุนให้เปล่า
  • ทุนการศึกษานักศึกษาพิการ
 • บริการนักศึกษา
  • บริการให้คำปรึกษา
  • บริการด้านสุขภาพอนามัย
  • บริการด้านทหารและวิชาทหาร
  • ประกันอุบัติเหตุ
 • รายได้พิเศษระหว่างเรียน
  • ฐานข้อมูลนักศึกษาหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
 • นักศึกษาพิการ
  • ฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ
 • ศิษย์เก่า
  • ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 • ศิษย์เก่าดีเด่น
  • ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  • ศิษย์เก่าดีเด่น

 • แนะแนวการศึกษาต่อ
 • แนะแนวการใช้ชีวิต
 • จัดหางาน

No content !

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla scelerisque magna et orci porttitor ullamcorper. Proin euismod pretium dolor non consectetur. Aliquam feugiat nunc ac justo hendrerit, non lobortis lacus condimentum. Praesent vehicula libero ac tellus rutrum ultrices. Sed eu consectetur libero, id varius massa. Quisque vestibulum tempus felis. Nulla interdum varius arcu nec.

Read more Ut imperdiet orci tellus, in tristique urna mattis eu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla scelerisque magna et orci porttitor ullamcorper. Proin euismod pretium dolor non consectetur. Aliquam feugiat nunc ac justo hendrerit, non lobortis lacus condimentum. Praesent vehicula libero ac tellus rutrum ultrices. Sed eu consectetur libero, id varius massa. Quisque vestibulum tempus felis. Nulla interdum varius arcu nec.

Read more In volutpat tellus et pulvinar varius tellus volutpat.

alt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla scelerisque magna et orci porttitor ullamcorper. Proin euismod pretium dolor non consectetur. Aliquam feugiat nunc ac justo hendrerit, non lobortis lacus condimentum. Praesent vehicula libero ac tellus rutrum ultrices. Sed eu consectetur libero, id varius massa. Quisque vestibulum tempus felis. Nulla interdum varius arcu nec.

Read more Proin euismod pretium dolor non consectetur.

Page 1 of 2
1 2
Back to top