• สรุปจำสรุปจำนวนคำสั่ง
 • สรุปจำนวนหนังสือ รับ-ส่ง (ภายนอก)
 • สรุปจำนวนหนังสือ รับ-ส่ง (ภายใน)
 • สรุปจำนวนประกาศ
 • ข้อมูลการใช้รถราชการ

 • แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาคณะ
 • แผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของคณะ
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • ติดตามการเบิกจ่าย- งบประมาณประจำปีของคณะ

 • เอกสารเบิกจ่าย
 • จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
 • ทะเบียนคุมพัสดุของคณะ


 •  ศึกษาต่อ
 •  ผลงานทางวิชาการ
 •  การอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน
 •  รายชื่อ/จำนวน บุคลากร
 •  ผลงาน/รางวัล บุคลากร


 • การประกันคุณภาพการศึกษา
  •      ระดับคณะ
  •      ระดับหลักสูตร
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
 • การจัดกิจกรรม 5ส • ประชาสัมพันธ์
 • จดหมายข่าว
 • กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์/กิจกรรมเพื่อสังคม
 • ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง

No content !


 • การเทียบโอนผลการศึกษา
  • ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชา
  • รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา
   • การบัญชี
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศ
 • ประกาศผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา
 • หลักเกณฑ์การเทียบโอน รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ

 • ปฏิทินการศึกษา และปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
 • ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 • คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

 • ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย และแบบฟอร์ม
 • ขั้นตอนการติดตามงานวิจัย
 • คู่มืองานวิจัย
 • ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
 • บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงงานวิจัย


 • ข้อมูลด้านบริการวิชาการ

 • เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
  • ขั้นตอนสหกิจศึกษา
  • ขั้นตอนการฝึกงาน
  • คู่มือสหกิจศึกษา
  • แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
  • แบบฟอร์มฝึกงาน
  • ทำเนียบสถานประกอบการ
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ติดต่อสอบถาม

No content !


 • กิจกรรมนักศึกษา
 • พัฒนาวินัย
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • สโมสรนักศึกษา

 • ทุนการศึกษา
  • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. /กรอ.
  • ทุนหน่วยงานภายนอก
  • ทุนให้เปล่า
  • ทุนการศึกษานักศึกษาพิการ
 • บริการนักศึกษา
  • บริการให้คำปรึกษา
  • บริการด้านสุขภาพอนามัย
  • บริการด้านทหารและวิชาทหาร
  • ประกันอุบัติเหตุ
 • รายได้พิเศษระหว่างเรียน
  • ฐานข้อมูลนักศึกษาหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
 • นักศึกษาพิการ
  • ฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ
 • ศิษย์เก่า
  • ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 • ศิษย์เก่าดีเด่น
  • ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  • ศิษย์เก่าดีเด่น

 • แนะแนวการศึกษาต่อ
 • แนะแนวการใช้ชีวิต
 • จัดหางาน

No content !

 • Home
 • News
 • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ UBI
Back to top