หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  • Home
  • บริหาร news
  • ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ศุภกิจ พัวประเสริฐ รองคณบดี ประจำศูนย์สุพรรณบุรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ศศินันท์ ศาสตร์สาระ ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ความร่วมมือระหว่าง ๑) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๒) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๓) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีการจัดการ ๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๕) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ๖) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ๗) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ๘) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนนักวิจัย ได้นำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้าถึงและรับทราบงานวิจัย ในวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบุษราคุม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (เขต ๒)

About Author

Back to top