หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0 3570 9101-3 โทรสาร 0 3570 9105

อาคาร 32 ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0 3525 2392 ต่อ 133, 144 โทรสาร 0 3525 2393

อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ศูนย์นนทบุรี

ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 7/1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 เขตเหนือ โทรศัพท์ 0 2968 1058 เขตใต้ โทรศัพท์ 0 2526 6467 (งานทะเบียน) โทรศัพท์ 0 2969 1370-74 โทรสาร 0 25252682

อาคาร 6 ชั้น 3 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ศูนย์สุพรรณบุรี

ศูนย์สุพรรณบุรี เลขที่ 450 หมู่ที่ 6 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 0 3543 4017, 0 3543 4004 โทรสาร 0 3543 4005

อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Back to top