หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

                มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ฝึกปฏิบัติจริงกับอาจารย์มืออาชีพ เน้นการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ทั้งการทำการตลาดออนไลน์ การสื่อสารการตลาด การสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด  รวมไปถึงเน้นการสร้างเนื้อหาการตลาดที่สร้างสรรค์ ผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน และเน้นการฝึกปฏิบัติให้สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ในขณะศึกษา

” มุ่งเน้นการเรียนรู้ คิดอย่างสร้างสรรค์ “

หลักสูตรที่เปิดสอน

ประกาศนียวิชาชีพชั้นสูง
 • การตลาด
ปริญญาตรี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • การบริหารการตลาด
ปริญญาโท
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

จบที่นี่มีงานทำ

แนวทางประกอบอาชีพ
 • นักการตลาดดิจิทัล
 • นักโฆษณา
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักสื่อสารการตลาด
 • นักวางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • นักการตลาดออนไลน์
 • นักสร้างสรรค์ทางการตลาด
 • นักจัดกิจกรรมการตลาด
 • ฝ่ายการขาย
 • ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • ธุรกิจส่วนตัว

องค์กรที่รองรับนักศึกษาการตลาด

 • กลุ่มธุรกิจ เอเจนซี่โฆษณา
 • กลุ่มธุรกิจ  ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
 • กลุ่มธุรกิจ  อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์
 • กลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
 • กลุ่มธุรกิจ การท่องเที่ยวการโรงแรม
 • กลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

คณาจารย์คุณภาพ


ช่องทางการติดต่อสาขาวิชาในแต่ละศูนย์พื้นที่

หันตรา
วาสุกรี
นนทบุรี
สุพรรณบุรี
Back to top