หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

หน่วยส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการเรียนและหลักสูตรการเทียบโอนผลการเรียน เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
 • ให้บริการข้อมูล รวบรวม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล จัดทำสรุปและรายงานผล ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์หรือวิจัย การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการบริหารและการพิจารณาของผู้บริหาร
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยส่งเสริมวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับและตรวจสอบคำร้องและให้บริการข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ แก่นักศึกษา
 • ตรวจสอบใบเบิกทางด้านวิชาการยกเว้นสหกิจศึกษา
 • กำหนดแผนการรับนักศึกษา
 • กำกับดูแล ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะ
 • ปฏิบัติงานทางวิเทศสัมพันธ์
 • จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
 • ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดทำวิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระ (IS)
 • ให้บริการข้อมูล รวบรวม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล จัดทำสรุปและรายงานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ
 • จัดทำแผนงานวิจัย
 • ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
 • ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย
 • จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

หน่วยส่งเสริมบริการวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ
 • จัดทำแผนการบริการวิชาการ แผนการใช้ประโยชน์จากการบริหารวิชาการร่วม
 • จัดโครงการบริการทางวิชาการทั้งแบบให้เปล่าและแบบหารายได้ จัดทำรายงานผลการจัดโครงการ
 • ให้บริการข้อมูล รวบรวม สรุป ติดตาม ประเมินผล จัดทำสรุปและรายงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย
 • จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการบริหารและการพิจารณาของผู้บริหาร
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยสหกิจศึกษา ฝึกงาน/ฝึกสอน

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ร่วมจัดโครงการเตรียมความพร้อม จัดทำเอกสาร ประสานงานการออกสหกิจศึกษา การฝึกงานหรือฝึกสอน การนิเทศนักศึกษาตรวจสอบเอกสารใบเบิกที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
 • จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ/สถานศึกษาและผลงานของนักศึกษา ของศูนย์พื้นที่ที่สำนักงานคณบดีตั้งอยู่
 • ให้บริการข้อมูล รวบรวม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล จัดทำสรุปและรายงาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย
 • การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการบริหารและการพิจารณาของผู้บริหาร
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
Back to top