หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วิชาการและวิจัย
รายการดาวน์โหลด
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ตัวอย่างเอกสารการเทียบโอน สวท.11 สวท.12 (ถ้ามี) และ สวท.13
บัณฑิตศึกษา
รายการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
Back to top