ผศ.ดร. สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร. สุรชัย เอมอักษร

สาขาวิชา สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ surachai.a@rmutsb.ac.th
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 1. การวางแผนกำไรและการควบคุม (Profit Planning and Control)
 2. การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Cost Management)
 3. การบัญชีเฉพาะกิจการ (Accounting for Specific Enterprises)
ผลงานวิจัย
 1. Empirical Study on the Effect of Corporate Governance on Accounting Conservatism in Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand
 2. ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการและความยืดหยุ่นทางการเงินต่อมูลค่าของกิจการ ในสถานการณ์โควิด 19: กรณีศึกษาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. แนวปฏิบัติของสำนักงานบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
 5. อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อต้นทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 6. การส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
 7. คุณภาพการบริการขนส่งสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า: กรณีศึกษา บริษัทเอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
 8. อิทธิพลของความระมัดระวังทางบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขและการกำกับดูแลกิจการที่ส่งผลต่อการตกแต่งกำไรโดยใช้ดุลยพินิจเพื่อสร้างรายการ
 9. ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุน สำหรับการผลิตบัณฑิตแต่ละหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • ต้นทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียน
 • การต้นทุนทางการเงิน
 • กลยุทธ์ทางการเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *