ประวัติความเป็นมา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมเป็นสถานที่ตั้งของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทำให้เกิดมหาวิทยาลัยอีก ๙ แห่ง โดยแต่ล่ะแห่งมีอำนาจในการบริหารจัดการองค์กรของตนเอง สำหรับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี” และเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดตั้งหน่วยงานเพื่อจัดการเรียนการสอนเป็นคณะ จำนวน ๖ คณะ โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะได้จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ แห่ง คือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (สำนักงานคณบดี) ศูนย์ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๖ หลักสูตร ระดับปริญญาตรีจำนวน ๕ หลักสูตร และระดับปริญญาโทจำนวน ๑ หลักสูตร1751 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. (ห้องคณบดี) 035-245181
(ห้องสำนักงาน) 035-242213
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 88 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17,339 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164,848 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 320,096 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ