หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์ทศพล ปรีชาศิลป์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ข้อมูลจาก : ภาพ : สุริสา ข้อมูล : สริสา รายงาน : นาตยา 9/7/2564


236 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 397 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,966 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,098 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,393 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ