โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom MEETING) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ หัวหนางานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บรรยายเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษากับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19” อาจารย์สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจฯ บรรยาย เรื่อง “การเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษา” นางสาวชวนพิศ เปรมกมล หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา นายขจรศักดิ์ ฝากสาคร นายศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์ นายฐาปกรณ์ คารีขัน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บรรยายและการฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม/แบบทดสอบ เกียรติบัตรออนไลน์ ด้วย Google Form และ Certify’em อาจารย์ปราชญ์ พวงเงิน รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนายวสันต์ ขันธพร เจ้าหน้าที่หน่วยกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาวินัย บรรยายและการอภิปราย เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสโมสรนักศึกษา แนวทางการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การบริหารงบประมาณ หลักการเขียนโครงการตามหลักการ PDCA และแนวทางในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *