หลักสูตร ปริญญาโท (MBA) คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

ผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร ปริญญาโท (MBA) คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook RUS บัณฑิตศึกษา บริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
  สาขาบัญชีมหาบัณฑิต (ป.โท บัญชีมหาบัณฑิต)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *