คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดาวน์โหลด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 สาขาวิชาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา