หลักสูตร ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจฯ มทร. สุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ
ไฟล์
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (ป.ตรี การตลาดดิจิทัล)
   สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)
   สาขาวิชาการจัดการ
     สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป (ป.ตรี การจัดการทั่วไป)
     สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม (ป.ตรี การจัดการอุตสาหกรรม)
     สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ (ป.ตรี การจัดการสำนักงานสมัยใหม่)
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
     สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง) (ป.ตรี การจัดการ)
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (ป.ตรี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยใช้การเทียบโอนผลการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดยวิธีคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

3. ระบบการจัดการศึกษา
3.1 ระบบการศึกษา การจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และอาจจัดให้มีการจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อนก็ได้ โดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ
3.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนภาคละไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *