โครงการ เกียรติบัตรออนไลน์ ด้านบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความสนใจจะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ปัจจุบันของตนเองโดยการทำแบบทดสอบออนไลน์ใน 6 กลุ่มสาขาวิชา 10 แบบทดสอบ นอกจากจะทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบได้ทราบระดับความรู้ปัจจุบันของตนแล้ว ผู้ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรรับรองที่แสดงระดับความรู้ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อยื่นขอรับคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยทั้งรอบรับตรงและรอบยื่นพอร์ตโฟลิโอของปีการศึกษา 2567 เกียรติบัตรออนไลน์ มัธยมปลาย

ลำดับ กลุ่มวิชา แบบทดสอบความรู้ เกณฑ์ ลิงค์ทดสอบ
1 โลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ 50 เปอร์เซ็นต์ ทำแบบทดสอบ
2 การจัดการ การจัดการทั่วไป 50 เปอร์เซ็นต์ ทำแบบทดสอบ
3 การบัญชี บัญชีเบื้องต้น 50 เปอร์เซ็นต์ ทำแบบทดสอบ
4 โลจิสติกส์ คลังสินค้า 50 เปอร์เซ็นต์ ทำแบบทดสอบ
5 อุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม 50 เปอร์เซ็นต์ ทำแบบทดสอบ
6 การตลาด การตลาดยุคใหม่ 50 เปอร์เซ็นต์ ทำแบบทดสอบ
7 สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 เปอร์เซ็นต์ ทำแบบทดสอบ
8 สารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 50 เปอร์เซ็นต์ ทำแบบทดสอบ
9 การตลาด การตลาดดิจิทัล 50 เปอร์เซ็นต์ ทำแบบทดสอบ
10 การบัญชี การบัญชี 50 เปอร์เซ็นต์ ทำแบบทดสอบ

2 responses to “โครงการ เกียรติบัตรออนไลน์ ด้านบริหารธุรกิจ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *