สมัครเรียน ปวช ปี 2568 ที่เปิดสอนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ปี 2568 ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 โดยมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร ปวช จำนวน 6 สถานบันการศึกษา 164 หลักสูตรระดับ ปวช ที่เปิดสอน ดังนี้

1. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ระดับ ปวช. การก่อสร้าง การพิมพ์ เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ

3. วิทยาลัยพณิชยการบางนา ระดับ ปวช. พณิชยการ ภาษาต่างประเทศ

4. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ระดับ ปวช. พณิชยการ

5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ

6. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ระดับ ปวช. พณิชยการ

7. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ระดับ ปวช. พณิชยการ ศิลปกรรม

8. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระดับ ปวช. การพิมพ์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

9. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ระดับ ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศิลปกรรม เสริมสวย

10. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ พณิชยการ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บัญชี) เทคโนโลยีโทรคมนาคม, ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

11. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ

12. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ

13. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระดับ ปวช. การก่อสร้าง

14. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ระดับ ปวช. ศิลปกรรม

15. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ระดับ ปวช. พณิชยการ

16. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ

17. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ

18. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ระดับ ปวช. สาขางานก่อสร้าง สาขางานโยธา สาขางานสถาปัตยกรรม สาขางานสำรวจ สาขางานเครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ลำดับ สถานศึกษา ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รูปแบบ ประเภท
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ปวช. ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก ทั่วไป ปกติ
2 ปวช. ศิลปกรรม เครื่องประดับอัญมณี เครื่องประดับอัญมณี ทั่วไป ปกติ
3 ปวช. ศิลปกรรม เครื่องประดับอัญมณี ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ ทั่วไป ทวิภาคี
4 ปวช. ศิลปกรรม เครื่องประดับอัญมณี ประดับอัญมณี ทั่วไป ทวิภาคี
5 ปวช. ศิลปกรรม ช่างทองหลวง ช่างทองหลวง ทั่วไป ปกติ
6 ปวช. ศิลปกรรม ช่างทองหลวง ทองคำรูปพรรณ ทั่วไป ทวิภาคี
7 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
8 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป เทียบโอน
9 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
10 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
11 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป เทียบโอน
12 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ทั่วไป ปกติ
13 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ทั่วไป เทียบโอน
14 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ปกติ
15 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
16 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป เทียบโอน
17 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
18 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป เทียบโอน
19 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
20 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป เทียบโอน
21 ปวช. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
22 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ปวช. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ปกติ
23 ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั่วไป ปกติ
24 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
25 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
26 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง ทั่วไป ปกติ
27 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างโทรคมนาคม โทรคมนาคม ทั่วไป ทวิภาคี
28 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
29 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
30 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
31 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ทวิภาคี
32 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
33 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ทวิภาคี
34 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
35 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ทวิภาคี
36 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ทั่วไป ปกติ
37 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ทั่วไป ทวิภาคี
38 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ปกติ
39 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ทวิภาคี
40 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ทั่วไป ปกติ
41 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ทั่วไป ทวิภาคี
42 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง ทั่วไป ปกติ
43 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง ทั่วไป ทวิภาคี
44 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ทั่วไป ปกติ
45 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
46 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ทั่วไป ปกติ
47 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ทั่วไป ทวิภาคี
48 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
49 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
50 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
51 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
52 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ทวิภาคี
53 ปวช. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
54 ปวช. อุตสาหกรรม โยธา โยธา ทั่วไป ปกติ
55 ปวช. อุตสาหกรรม โยธา โยธา ทั่วไป ทวิภาคี
56 ปวช. อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ทั่วไป ปกติ
57 ปวช. อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
58 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม ทั่วไป ทวิภาคี
59 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ทวิภาคี
60 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
61 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
62 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ทั่วไป ปกติ
63 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ทั่วไป ทวิภาคี
64 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ปกติ
65 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ ช่างพิมพ์ ทั่วไป ปกติ
66 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ ช่างพิมพ์ ทั่วไป ทวิภาคี
67 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
68 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
69 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
70 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ทวิภาคี
71 ปวช. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทั่วไป ปกติ
72 ปวช. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
73 ปวช. อุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า ทั่วไป ทวิภาคี
74 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ทวิภาคี
75 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจการกีฬา ธุรกิจการกีฬา ทั่วไป ปกติ
76 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ทั่วไป ทวิภาคี
77 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ทั่วไป ทวิภาคี
78 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป ทวิภาคี
79 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
80 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
81 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ทวิภาคี
82 ปวช. อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ทั่วไป ปกติ
83 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
84 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
85 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การเลขานุการ การเลขานุการ ทั่วไป ปกติ
86 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
87 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั่วไป ทวิภาคี
88 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ ทั่วไป ปกติ
89 ปวช. ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก ทั่วไป ปกติ
90 ปวช. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์ ทั่วไป ปกติ
91 ปวช. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์ ทั่วไป ด้อยโอกาส
92 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทั่วไป ปกติ
93 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม ทั่วไป ปกติ
94 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม MEP ปกติ
95 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม ทั่วไป ทวิภาคี
96 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน ทั่วไป ปกติ
97 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
98 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
99 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
100 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหารและบริการ ทั่วไป ทวิภาคี
101 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ ทั่วไป ปกติ
102 ปวช. ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก ทั่วไป ปกติ
103 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทั่วไป ปกติ
104 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม ทั่วไป ปกติ
105 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม ปกติ
106 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
107 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
108 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
109 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ ทั่วไป ปกติ
110 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ โลจิสติกส์ ทั่วไป ปกติ
111 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทั่วไป ปกติ
112 วิทยาลัยพณิชยการบางนา ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั่วไป ปกติ
113 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน ทั่วไป ปกติ
114 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
115 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
116 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี MEP ปกติ
117 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
118 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั่วไป ทวิภาคี
119 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ ทั่วไป ปกติ
120 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ โลจิสติกส์ ทั่วไป ปกติ
121 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทั่วไป ปกติ
122 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม MEP ปกติ
123 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม ทั่วไป ทวิภาคี
124 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั่วไป ปกติ
125 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน ทั่วไป ปกติ
126 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
127 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
128 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
129 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ทวิภาคี
130 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั่วไป ทวิภาคี
131 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ โลจิสติกส์ ทั่วไป ปกติ
132 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทั่วไป ปกติ
133 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
134 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั่วไป ปกติ
135 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั่วไป ทวิภาคี
136 ปวช. ศิลปกรรม การออกแบบ การออกแบบ ทั่วไป ปกติ
137 ปวช. ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก ทั่วไป ปกติ
138 ปวช. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์ ทั่วไป ปกติ
139 ปวช. ศิลปกรรม อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ทั่วไป ปกติ
140 ปวช. ศิลปกรรม อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ทั่วไป ทวิภาคี
141 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
142 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ ทั่วไป ปกติ
143 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
144 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ปวช. คหกรรม คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม ทั่วไป ปกติ
145 ปวช. คหกรรม คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ทั่วไป ปกติ
146 ปวช. คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น ทั่วไป ปกติ
147 ปวช. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ปกติ
148 ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั่วไป ปกติ
149 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
150 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
151 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
152 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหารและบริการ ทั่วไป ทวิภาคี
153 ปวช. ศิลปกรรม มัลติมีเดีย การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ทั่วไป ปกติ
154 ปวช. ศิลปกรรม การออกแบบ การออกแบบ ทั่วไป ปกติ
155 ปวช. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์ ทั่วไป ปกติ
156 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม ทั่วไป ปกติ
157 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ปวช. คหกรรม คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม ทั่วไป ปกติ
158 ปวช. คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ แฟชั่นดีไซน์ ทั่วไป ปกติ
159 ปวช. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ปกติ
160 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
161 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
162 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
163 ปวช. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์ ทั่วไป ปกติ
164 ปวช. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม MEP ปกติ

1. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ที่อยู่ : 67 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510x โทรศัพท์ : 0-2517-5134 (ประชาสัมพันธ์), 0-2517-2041 โทรสาร : 0-2517-2046 Website : www.minburi.ac.th E-mail : jira_ac@hotmail.com

2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ที่อยู่ : 73 หมู่ 18 กม.7 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2346-6940-41, 0-2346-6940-44 ถึง 45 โทรสาร : 02-346-6940, 02-346-6940-43 ถึง 45 Website : www.ktcm.ac.th E-mail : ktcm2536@hotmail.com

3. วิทยาลัยพณิชยการบางนา ที่อยู่ : 57/471 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2393-7292, 0-2393-2615, 0-2393-2616, 0-2361-2901-2, 0-2361-2990, 0-2361-2918 โทรสาร : 0-2393-0614 Website : www.bncc.th.ac.th E-mail : bangna_bncc@hotmail.com

4. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ที่อยู่ : 467 ซ.รามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-2100 โทรสาร : 0-2319-3616 Website : www.intrachai.ac.th E-mail : intrachai_icc@hotmail.com, intrachai_icc@thaimail.com

5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ที่อยู่ : 507/2 ถนนสาทร 3 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2286-9712-3 โทรสาร : 0-2286-9713 Website : www.eamlaor.moe.go.th E-mail : eamlaor_2002@thaimail.com

6. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ที่อยู่ : 11 ซอยเลียบคลองสอง19 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 0-2914-3172-3 โทรสาร : 0-2914-3172-3 ต่อ 114 Website : www.bcbat.ac.th
E-mail : bcbat@lemononline.com,bcbat_bkk@hotmail.com

7. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ที่อยู่ : 89 ซ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ : 0-2376-0062-3 โทรสาร : 0-2376-0062-3 ต่อ 109 Website : www.artsbkk.ac.th E-mail : artsbkk@thaimail.com, artsbkk@lemononline.com,artsbkk89@hotmail.com

8. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ที่อยู่ : 286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2223-1069, 0-2223-2276 โทรสาร : 0-2223-2578, 0-2223-1069, 0-2223-2276 ต่อ 104
Website : www.bpc.ac.th E-mail : sarabanbpc@hotmail.com

9. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ที่อยู่ : 474/2 ถนนสี่พระยา วัดแก้วแจ่มฟ้า แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2236-1312, 0-2236-1245 โทรสาร : 0-2233-2252 Website : www.spy.ac.th E-mail : SPC_sarabun@hotmail.com

10. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ที่อยู่ : 11/11 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 3 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ : 0-2944-4343, 0-2944-4344, 0-2944 4085 โทรสาร : 0-2519-3603, 0-2944-2672 Website : www.nwm.ac.th E-mail : admin@nwm.ac.th โทร 087415 1649

11. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ที่อยู่ : 66 หมู่ 8 ร่วมพัฒนา ซอย 4 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์ : 0-2988-7739 โทรสาร : 0-2988-7990 Website : www.knice.net E-mail : nongjok@hotmail.com

12. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ที่อยู่ : 19 ซ.เอกชัย116 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0-2415-0503, 0-2415-4666 โทรสาร : 0-2415-4666, 0-2415-0503, 0-2416-0144 Website : www.rajasit.ac.th E-mail : rajasit@se-ed.net

13. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่อยู่ : 425 ถนนสรงประภา 2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2565-5277-9 โทรสาร : 0-2565-5277-9 ต่อ 133 Website : www.technicdon.ac.th E-mail : –

14. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ที่อยู่ : 299/1 ศาลายา พทธมณฑล นครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 0-2431-3613
โทรสาร : 0-2431-3613 ต่อ 102 Website : www.goldsmith.ac.th E-mail : ขอข้อมูล

15. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ที่อยู่ : 939 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 0-2467-0571, 0-2467-1974, 0-2467-5079, 0-2467-5179, 0-2467-5138 โทรสาร : 0-2457-9727 Website : www.panitthon.ac.th E-mail : panitthon2012@gmail.com, tcc_webmaster@thaimail.com, slb_tcc@yahoo.com, sutichai2003@lemononline.com

16. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ที่อยู่ : 314 ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ : 0-2427-3399
โทรสาร : 0-2427-5066 Website : www.chetupon.ac.th E-mail : Chetupon2500@Gmail.com ,bangkok_18@yahoo.com

17. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ที่อยู่ : 377 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2222-1786, 0-2222-1888 โทรสาร : 0-2225-9781 Website : www.swbvc.ac.th E-mail : saowabha_college@hotmail.com, reg_swb@hotmail.com

18. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ที่อยู่ : 868 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 13 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 0-2412-3411, 0-2412-6285, 0-2418-4146 โทรสาร : 0-2412-3486 Website : www.thonburi.ac.th
E-mail : salabanthon@hotmail.com

19. วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ที่อยู่ : 159 ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 0-2437-5371, 0-2437-5512, 0-2438-1133 โทรสาร : 0-2437-5371 ต่อ 128 Website : www.tpc.ac.th E-mail : tpc@tpc.ac.th

20. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ที่อยู่ : 76 ซอยระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0-2241-1317, 0-2241-0009 โทรสาร : 0-2241-3648 Website : www.dstc.ac.th E-mail : –

21. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ที่อยู่ : เลขที่ 332 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 68 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 0-2424-0776, 0-2424-1944 โทรสาร : 0-2433-1862 Website : www.nlpoly.com E-mail : –