ประวัติคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมเป็นสถานที่ตั้งของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทำให้เกิดมหาวิทยาลัยอีก ๙ แห่ง โดยแต่ล่ะแห่งมีอำนาจในการบริหารจัดการองค์กรของตนเอง สำหรับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี” และเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดตั้งหน่วยงานเพื่อจัดการเรียนการสอนเป็นคณะ จำนวน ๖ คณะ โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะได้จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ แห่ง คือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (สำนักงานคณบดี) ศูนย์ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๖ หลักสูตร ระดับปริญญาตรีจำนวน ๕ หลักสูตร และระดับปริญญาโทจำนวน ๑ หลักสูตร