ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

ผศ.ดร. สุรชัย เอมอักษร

อาจารย์อโณทัย ทิพย์เนตร อาจารย์ปราชญ์ พวงเงิน ผศ.สุกัญญา เจริญกิจธนลาภ อาจารย์ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์
ผศ.ศุภกิจ พัวประเสริฐ ผศ.ดร.นวพร รัตนบุรี อาจารย์ศศินันท์ ศาสตร์สาระ อาจารย์นพปฎล ขิงทอง
อาจารย์คณัสนันท์ สงวนสัตย์ อาจารย์กอบชัย เมฆดี ผศ.ดร.ศิริรัตน์ สัยวุฒิ ผศ.ดร.สัตถาภูมิ ไทยพานิช
ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ สำราญ ผศ.ดร.กนกพร ภาคีฉาย ผศ. จินตนา โสมโสดา อ.พิทยุตม์ คงพ่วง
คุณมณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง