Banner2024 2

คณะบริหารธุรกิจ

“ผู้นำนวัตกรรมการศึกษาด้านบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล” แหล่งเรียนรู้ทุกทักษะด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา

Feature Banner

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจฯ เปิดสอนใน 4 ศูนย์พื้นที่ คือ 1. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 2. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 3. ศูนย์สุพรรณบุรี และ 4. ศูนย์นนทบุรี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช) ระดับปริญญาตรี (ปวช) ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ภายในคณะบริหารธุรกิจฯ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ 1. สาขาวิชาการบัญชี 2. สาขาวิชาการจัดการ 3.สาขาวิชาการตลาด 4.สาขาวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ประกาศข่าวกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ รุ่นที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ รุ่นที่ 2

บรรยายพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 15.00 น.

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะบริหารธุรกิจฯ

สำนักวิทยบริการที่ทันสมัย

หอสมุดคุณภาพที่มีหนังสือครบถ้วนในทุกแขนงวิชาความรู้ ให้บริการตั้งแต่ 8.30-17.00 น. วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ โดยมีบริการยืมคืนบนระบบเครื่อข่ายภายในมหาวิทยาลัย

การคมนาคม การเดินทางที่สะดวก

ที่ตั้งของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก มีรถประจำทางผ่านหน้ามหาวิทยาลัยและตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน

หลักสูตรมีคุณภาพผ่านมาตรฐาน สกอ.

คณะบริหารธุรกิจฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวให้ทันตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน จึงมีการปรับปรุงทุกหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

รางวัลเกียรติยศระดับประเทศ

รางวัลเกียรติยศมากมายที่คณะบริหารฯ ได้รับล้วนมาจากการให้ความสำคัญกับการแสดงศักยภาพของบุคลากรภายในและนักศึกษาในการแข่งขันทั้งในเวลาระดับชาติและนานาชาติ

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ทุกหลักสูตรการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจฯ ประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณภาพตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหรืออนุมัติ มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

ทุนการศึกษาแบบให้เปล่ามากกว่าหนึ่งแสนบาทมอบให้กับนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจฯ ในแต่ละภาคการศึกษา ปัจจุบันมีทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอด 4 ปี จนจบการศึกษา คือ ทุนห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

พันธมิตรของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ