สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี)
เลขที่ ๑๙ หมู่ ๓ ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๓๒ ๔๑๗๙ – ๘๐ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๓

แผนที่ศูนย์วาสุกรี


คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์นนทบุรี)
เลขที่ ๗/๑ หมู่ ๑ ถนนนนทบุรี ตำบลส่วนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๙ ๑๓๖๙-๗๔ โทรสาร ๐ ๒๕๒๕ ๒๖๘๒

แผนที่ศูนย์นนทบุรี


คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์สุพรรณบุรี)
เลขที่ ๔๕๐ หมู่ ๖ ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาทตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๔ ๔๓๐๑ – ๓ โทรสาร ๐ ๓๕๕๗ ๒๓๓๑

แผนที่ศูนย์สุพรรณบุรีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)
เลขที่ ๖๐ หมู่ ๓ ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๒๕๕๔ โทรสาร ๐ ๓๕๓๒ ๓๖๑๕

แผนที่ศูนย์หันตรา


You are essential to our success, BA&IT of RUS

Back to top