รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ 2568

คณะบริหารธุรกิจ ba&it

“ผู้นำนวัตกรรมการศึกษาด้านบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล” แหล่งเรียนรู้ทุกทักษะด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก)

Feature Banner

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจฯ เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ 1. สาขาวิชาการบัญชี 2. สาขาวิชาการจัดการ 3. สาขาวิชาการตลาด 4. สาขาวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จัดการเรียนใน 4 ศูนย์พื้นที่ คือ 1. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 2. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 3. ศูนย์สุพรรณบุรี และ 4. ศูนย์นนทบุรี มีระดับการศึกษา 5 ระดับ คือ 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช) 3. ระดับปริญญาตรี (ปวช) 4. ระดับปริญญาโท และ 5. ระดับปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจฯ สาขาการจัดการ (Management): เรียนเกี่ยวกับอะไร? ได้เรียนวิชาอะไรบ้าง? นักศึกษาสาขาวิชา “การจัดการ” จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงาน การนำทีมงาน หลักการวางแผนการผลิต การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การตัดสินใจทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการดำเนินงาน และเทคนิคการจัดการองค์กร เป็นสาขาวิชาที่เน้นพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำและผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ให้กับนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจฯ สาขาการตลาด (Marketing): เรียนเกี่ยวกับอะไร? ได้เรียนวิชาอะไรบ้าง? นักศึกษาสาขาวิชา “การตลาด” จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการตลาด การวิจัยตลาด การค้นหาความต้องการของลูกค้า การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด การเพิ่มมูลค่าสินค้า บริการในตลาด การสร้างและการส่งเสริมแบรนด์ และเทคนิคการตลาดออนไลน์ เป็นสาขาวิชาที่เน้นพัฒนาทักษะด้านการตลาดเพื่อสร้างนักการตลาดในยุคใหม่และผู้บริหารในองค์กรที่มีความรู้ด้านการตลาด

คณะบริหารธุรกิจฯ สาขาการบัญชี (Accounting): เรียนเกี่ยวกับอะไร? ได้เรียนวิชาอะไรบ้าง? นักศึกษาสาขาวิชา “การบัญชี” จะไดีเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีขั้นต้น, บัญชีขั้นกลาง, การเงินธุรกิจ การบริหารต้นทุน, การบริการงบการเงิน, ภาษีอากร การสอบบัญชี, การบัญชีขั้นสูง การวางแผนภาษีอากร, การวางแผนกำไร เป็นสาขาที่เน้นพัฒนาทักษะด้านการบัญชีเพื่อการเป็นนักบัญชีหรือผู้บริหารที่มีความรู้ด้านการบัญชีในองค์กรต่างๆ

คณะบริหารธุรกิจฯ สาขาสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (Information System and Digital Innovation): เรียนเกี่ยวกับอะไร? ได้เรียนวิชาอะไรบ้าง? นักศึกษาสาขา “สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล” จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร ซอฟต์แวร์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ระบบเครือข่าย และการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และแอนิเมชัน และการพัฒนานวัตกรรม เป็นสาขาที่เน้นพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเป็นนักสารสนเทศหรือผู้บริหารที่มีความรู้ด้านการสารสนเทศในองค์กรต่างๆ

คณะบริหารธุรกิจฯ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management): เรียนเกี่ยวกับอะไร? ได้เรียนวิชาอะไรบ้าง? นักศึกษาสาขาวิชา “การจัดการโลจิสติกส์” จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการซื้อโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ระบบซัพพลายเชนในองค์กร การบริหารจัดการการจัดส่งสินค้า การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การลดต้นทุนในโซ่อุปทาน วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการลำเลียงสินค้า สาขาการจัดการโลจิสติกส์เป็นสาขาที่เน้นพัฒนาทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโดยการใช้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ร่วมกับสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ประกาศข่าวกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะบริหารธุรกิจฯ

สำนักวิทยบริการที่ทันสมัย

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ มีหอสมุดคุณภาพที่มีหนังสือครบถ้วนในทุกแขนงวิชาความรู้ ให้นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ 8.30-17.00 น. วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ โดยมีบริการยืมคืนบนระบบเครื่อข่ายภายในมหาวิทยาลัย

การคมนาคม การเดินทางที่สะดวก

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่มีทพำเลตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก พื้นที่ของทุกศูนย์ติดกับถนนหลักที่มีความสะดวกในการเดินทาง มีรถประจำทางผ่านหน้ามหาวิทยาลัยและตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน

หลักสูตรมีคุณภาพผ่านมาตรฐาน สกอ.

หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและได้มาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนดอยู่ตลอดเวลา คณะบริหารธุรกิจฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีหลักสูตรที่ทันสมัยเพื่อนผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน

รางวัลเกียรติยศระดับประเทศ

รางวัลเกียรติยศมากมายที่คณะบริหารฯ ได้รับล้วนมาจากการให้ความสำคัญกับการแสดงศักยภาพของบุคลากรภายในและนักศึกษาในการแข่งขันทั้งในเวลาระดับชาติและนานาชาติ

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ทุกหลักสูตรการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจฯ ประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณภาพตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหรืออนุมัติ มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

ทุนการศึกษาแบบให้เปล่ามากกว่าหนึ่งแสนบาทมอบให้กับนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจฯ ในแต่ละภาคการศึกษา ปัจจุบันมีทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอด 4 ปี จนจบการศึกษา คือ ทุนห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

พันธมิตรของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ