คณะบริหารธุรกิจ

“ผู้นำนวัตกรรมการศึกษาด้านบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล” แหล่งเรียนรู้ทุกทักษะด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจฯ เปิดสอนใน 4 ศูนย์พื้นที่ คือ 1. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 2. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 3. ศูนย์สุพรรณบุรี และ 4. ศูนย์นนทบุรี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช) ระดับปริญญาตรี (ปวช) ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ภายในคณะบริหารธุรกิจฯ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ 1. สาขาวิชาการบัญชี 2. สาขาวิชาการจัดการ 3.สาขาวิชาการตลาด 4.สาขาวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ประกาศข่าวกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา

“ศึกชิงบัลลังก์แห่ง ROV” BA&IT E-SPORT by True5G

True และ BA&IT ขอท้ากับผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศในศึกชิงบัลลังก์แห่ง ROV พบกับ…การแข่งขัน BA&IT E-SPORT MATCH Presented by True5G ชิงโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด และเงินรางวัลรวมกว่า 8,000 บาท รีบสมัครด่วน 6 – 27 พ.ย. 66 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจระดับชาติ BA&IT Expo ครั้งที่ 2

เปิดรับเด็ก ม.ปลาย และ ปวช. ทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจระดับชาติ และ BA&IT Expo ครั้งที่ 2 เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรบริหารธุรกิจ รับสมัครวันนี้–27 พ.ย. 66 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการ “ปัจฉิมนิเทศนิเทศนักศึกษา ปี 2566” มทร.สุวรรณภูมิ ทุกศูนย์พื้นที่

ประชาสัมพันธ์การปัจฉิมนิเทศนิเทศนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนต้องเข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทั้งในรูปแบบออนไลน์และในรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการ คลิกอ่านรายละเอียด

ข้อกำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

บัณฑิตเเละมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ที่จะเข้ารับการฝึกซ้อมและพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตดำเนินการดังนี้ คลิกอ่านรายละเอียด

BA&IT Expo ครั้งที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจระดับชาติ

การแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจระดับชาติ และBA&IT Expo ครั้งที่2🎉เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรบริหารธุรกิจ 🏆เปิดรับเด็ก ม.ปลาย และ ปวช. ทั่วประเทศ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 พ.ย. 66 คลิกอ่านรายละเอียด

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะบริหารธุรกิจฯ

สำนักวิทยบริการที่ทันสมัย

หอสมุดคุณภาพที่มีหนังสือครบถ้วนในทุกแขนงวิชาความรู้ ให้บริการตั้งแต่ 8.30-17.00 น. วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ โดยมีบริการยืมคืนบนระบบเครื่อข่ายภายในมหาวิทยาลัย

การคมนาคม การเดินทางที่สะดวก

ที่ตั้งของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก มีรถประจำทางผ่านหน้ามหาวิทยาลัยและตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน

หลักสูตรมีคุณภาพผ่านมาตรฐาน สกอ.

คณะบริหารธุรกิจฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวให้ทันตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน จึงมีการปรับปรุงทุกหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

รางวัลเกียรติยศระดับประเทศ

รางวัลเกียรติยศมากมายที่คณะบริหารฯ ได้รับล้วนมาจากการให้ความสำคัญกับการแสดงศักยภาพของบุคลากรภายในและนักศึกษาในการแข่งขันทั้งในเวลาระดับชาติและนานาชาติ

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ทุกหลักสูตรการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจฯ ประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณภาพตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหรืออนุมัติ มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

ทุนการศึกษาแบบให้เปล่ามากกว่าหนึ่งแสนบาทมอบให้กับนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจฯ ในแต่ละภาคการศึกษา ปัจจุบันมีทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอด 4 ปี จนจบการศึกษา คือ ทุนห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

พันธมิตรของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ