โครงสร้างบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารหน่วยงาน คณะกรรมการประจำคณะ โครงสร้างบุคลากร อาจารย์ประจำศูนย์สุพรรณบุรี
อาจารย์ประจำศูนย์หันตรา อาจารย์ประจำศูนย์ วาสุกรี อาจารย์ประจำศูนย์นนทบุรี ภารกิจหลักและยุทธศาสตร์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *