อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี