ประเด็นยุทธศาสตร์และภารกิจหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และระบบนิเวศการวิจัย
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานราก ด้วยเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงมีทักษะการทำงานที่สอดคล้องกับขีดความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพและมีจิตอาสา
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์