หลักสูตรทั้งหมดของคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ภายในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดาวน์โหลด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ภายในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดาวน์โหลด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาการจัดการ
 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

3.หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต และ วิทยาศาสตรบัณฑิต ภายในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดาวน์โหลด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 สาขาวิชาการจัดการ
 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

4. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภายในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 สาขาบัญชีมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี