คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

ผศ.สุรชัย เอมอักษร

ผศ.ดร.นวพร รัตนบุรี อาจารย์อโณทัย ทิพย์เนตร ผศ.ศุภกิจ พัวประเสริฐ ผศ.ดร.สัตถาภูมิ ไทยพานิช
อาจารย์ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์ อาจารย์ปราชญ์ พวงเงิน ผศ.ดร.อรนุช รู้ปิติวิริยะ ผศ.ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์

คุณนลินี ด่านชัยวิจิตร กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)