สมัครเรียน ปวส ปี 2567 หลักสูตรปวส 2567 บริหารธุรกิจ

Share and Enjoy !

Shares

หลักสูตรปวส 2567 ที่เปิดสอนใน คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

 1. หลักสูตร ปวส 2567 สาขาบัญชี เปิดที่ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี และ ศูนย์สุพรรณบุรี
 2. หลักสูตร ปวส 2567 สาขาการตลาด เปิดที่ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี และ ศูนย์สุพรรณบุรี
 3. หลักสูตร ปวส 2567 สาขาการจัดการ เปิดที่ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี และ หันตรา
 4. หลักสูตร ปวส 2567 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เปิดที่ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี และ หันตรา ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์นนทบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตรปวส. 2567 ของ คณะบริหารธุรกิจฯ

 • ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขา
 • ผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ (ปวส.การจัดการ) สาขาวิชาการตลาด (ปวส.การตลาด) สาขาวิชาการบัญชี (ปวส.การบัญชี) และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

โดยมีศูนย์พื้นที่จัดการศึกษา 4 ศูนย์พื้นที่ คือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรีและศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี

ค่าเทอมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • ปวช.การตลาด ปวช.การบัญชี และ ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้ง 3 หลักสูตร มีค่าบำรุงการศึกษาปกติ เทอมละ 6,850 บาท (อัตราเหมาจ่ายทุกเทอมเท่ากัน) โดยมีค่าแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ 2,400 บาท รวม 9,250 บาท สำหรับเทอมแรก และ 7,400 บาท สำหรับเทอมต่อๆไป

สิทธิ์ลดค่าเทอมเทอมแรก 50% สำหรับ ปีการศึกษา 2567

 • ผู้สมัครเรียน ระดับ ปวส.การตลาด ปวส.การบัญชี ปวส.การจัดการ และ ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทั้ง 4 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 1 กย 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2567 จะได้รับ ลดค่าเทอมเทอมแรก 50% มีค่าบำรุงการศึกษา รวม 6,350 บาท สำหรับเทอมแรก และ 6,850 บาท สำหรับเทอมต่อๆไป

หลักสูตร ปวส ที่เปิดสอน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการ (ปวส.การจัดการ)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวนหน่วยกิต 1) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 2) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 98 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต และหมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 15 หน่วยกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี (ปวส.การบัญชี)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชีหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี จำนวนหน่วยกิต 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชีหรือเทียบเท่า หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 99 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต และหมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 16 หน่วยกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด (ปวส.การตลาด)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวนหน่วยกิต 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 96 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต และหมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 13 หน่วยกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวนหน่วยกิต 1) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 2) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 98 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต และหมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

การจัดการศึกษาของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • จัดการศึกษาในระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์/ภาคกการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา และไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

 

รายละเอียดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)(สำหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้นไป) <Download>
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)(สำหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้นไป) <Download>
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)(สำหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้นไป) <Download>
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)(สำหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้น