ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 2567

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า, ผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขา และ ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด (ปวส.การจัดการ) สาขาวิชาการตลาด (ปวส.การตลาด) สาขาวิชาการบัญชี (ปวส.การบัญชี) และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

โดยมีศูนย์พื้นที่จัดการศึกษา 4 ศูนย์พื้นที่ คือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรีและศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี

ค่าเทอมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ทั้ง 4 หลักสูตรมีค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 6,850 บาท (อัตราเหมาจ่ายทุกเทอมเท่ากัน) โดยมีค่าแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ 2,400 บาท

ได้สิทธิ์ลดค่าเทอม 50% เมื่อสมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการ (ปวส.การจัดการ)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวนหน่วยกิต 1) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 2) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 98 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต และหมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 15 หน่วยกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี (ปวส.การบัญชี)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชีหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี จำนวนหน่วยกิต 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชีหรือเทียบเท่า หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 99 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต และหมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 16 หน่วยกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด (ปวส.การตลาด)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวนหน่วยกิต 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 96 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต และหมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 13 หน่วยกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวนหน่วยกิต 1) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 2) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 98 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต และหมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

 

การจัดการศึกษาของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

จัดการศึกษาในระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์/ภาคกการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา และไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

 

รายละเอียดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)(สำหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้นไป) <Download>
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)(สำหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้นไป) <Download>
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)(สำหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้นไป) <Download>
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)(สำหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้น