รับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 2567

"รับสมัครนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาการตลาด (ปวช.การตลาด)
2. สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.การบัญชี)
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โดยมีศูนย์พื้นที่จัดการศึกษา 1 ศูนย์พื้นที่ คือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ค่าเทอมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทั้ง 3 หลักสูตรมีค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 7,400 บาท (อัตราเหมาจ่ายทุกเทอมเท่ากัน) โดยมีค่าแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ 2,150 บาท

ได้สิทธิ์ลดค่าเทอม 50% เมื่อสมัครและชำระค่าเทอมก่อน 31 ธค 66

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า ในระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์/ภาคกการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (การตลาด) มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปีการศึกษา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 103 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 22 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 71 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต