สมัครเรียน ปวช. ปี 2567 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรระดับ ปวช. ของคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

  1. หลักสูตร ปวช สาขาวิชาการตลาด (ปวช.การตลาด)
  2. หลักสูตร ปวช สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.การบัญชี)
  3. หลักสูตร ปวช สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

*** ทั้ง 3 สาขาวิชา มีศูนย์พื้นที่ที่จัดการศึกษา 1 ศูนย์พื้นที่ คือ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ค่าเทอมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  • ปวช.การตลาด ปวช.การบัญชี และ ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้ง 3 หลักสูตร มีค่าบำรุงการศึกษาปกติ เทอมละ 7,400 บาท (อัตราเหมาจ่ายทุกเทอมเท่ากัน) โดยมีค่าแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ 2,150 บาท รวม 9,550 บาท สำหรับเทอมแรก และ 7,400 บาท สำหรับเทอมต่อๆไป

สิทธิ์ลดค่าเทอมเทอมแรก 50% สำหรับ ปีการศึกษา 2567

  • ผู้สมัครเรียน ระดับ ปวช.การตลาด ปวช.การบัญชี และ ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้ง 3 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 1 กย 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2567 จะได้รับ ลดค่าเทอมเทอมแรก 50% มีค่าบำรุงการศึกษา รวม 6,450 บาท สำหรับเทอมแรก และ 7,400 บาท สำหรับเทอมต่อๆไป

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช

  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จบ ม.3) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า

หลักสูตร ปวช ที่เปิดสอน

การจัดการศึกษาระดับ ปวช

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ทำการสอนในระบบทวิภาค (2 เทอม/ปีการศึกษา) โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์/ภาคกการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปีการศึกษา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 103 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 22 หน่วยกิต หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 71 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต