รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ป.เอก คณะบริหารธุรกิจฯ

หลักสูตรปริญญาเอก (ป.เอก) คณะบริหารธุรกิจฯ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับผู้จบการศึกษาปริญญาโท (ป.โท) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ระดับปริญญาเอก (ป.เอก) ใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต