สมัครเรียน ป.โท บริหารธุรกิจ MBA ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจฯ 2568

หลักสูตรปริญญาโท (ป.โท บริหารธุรกิจ MBA) คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัคร ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ระดับปริญญาโท (ป.โท คณะบริหารธุรกิจฯ) ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ป โท บัญชี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) สาขาวิชาบัญชีมหาบัณฑิต (ป โท บัญชี มหาบัณฑิต) สาขาวิชาวิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลมหาบัณฑิต (ป โท วิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลมหาบัณฑิต)

ผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร ปริญญาโท (MBA) คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook RUS บัณฑิตศึกษา บริหารธุรกิจ

4. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภายในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ป.โท)
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ป โท บัญชี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 บัญชีมหาบัณฑิต (ป โท บัญชี มหาบัณฑิต)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)
 สาขาวิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล (ป โท วิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลมหาบัณฑิต)
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ป เอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ป เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี)