รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ป.โท คณะบริหารธุรกิจฯ

หลักสูตรปริญญาโท (ป.โท) คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ระดับปริญญาโท (ป.โท) ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลมหาบัณฑิต