สมัครเรียน ปวส ปี 2568 ที่เปิดสอนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ปี 2568 ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 โดยมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร ปวช จำนวน 18 สถาบันการศึกษา 169 หลักสูตรระดับ ปวส ที่เปิดสอน ดังนี้

1. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

ค่าเทอม ปวส :  บาท

2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ระดับ ปวส. เขียนแบบเครื่องกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง

ค่าเทอม ปวส :  บาท

3. วิทยาลัยพณิชยการบางนา ระดับ ปวส. การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ ภาษาต่างประเทศ

ค่าเทอม ปวส :  บาท

4. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าเทอม ปวส :  บาท

5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและโภชนาการ

ค่าเทอม ปวส :  บาท

6. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ค่าเทอม ปวส :  บาท

7. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การออกแบบ การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง วิจิตรศิลป์

ค่าเทอม ปวส :  บาท

8. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป เทคโนโลยีความงาม

ค่าเทอม ปวส :  บาท

9. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ระดับ ปวส. เทคโนโลยีโทรคมนาคม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ บัญชี

ค่าเทอม ปวส :  บาท

10. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

ค่าเทอม ปวส :  บาท

11. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคสถาปัตยกรรม ไฟฟ้ากำลัง ภาษาต่างประเทศธุรกิจ เมคคาทรอนิกส์

ค่าเทอม ปวส :  บาท

12. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจค้าปลีก เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

ค่าเทอม ปวส :  บาท

13. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ระดับ ปวส. เครื่องประดับอัญมณี ช่างทองหลวง

ค่าเทอม ปวส :  บาท

14. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ค่าเทอม ปวส :  บาท

15. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ระดับ ปวส. การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การโรงแรมและบริการ การออกแบบ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ

ค่าเทอม ปวส :  บาท

16. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สปาและความงาม อาหารและโภชนาการ

ค่าเทอม ปวส :  บาท

17. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ระดับ ปวส. สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายในไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ค่าเทอม ปวส :  บาท

18. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ค่าเทอม ปวส :  บาท

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ลำดับ สถานศึกษา ระดับการศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รูปแบบ ประเภท
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการธุรกิจ อัญมณี เครื่องประดับ ทองคำ และโลหะมีค่า ทั่วไป ทวิภาคี
2 ปวส. ศิลปกรรม เครื่องประดับอัญมณี การจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี ทั่วไป ทวิภาคี
3 ปวส. ศิลปกรรม เครื่องประดับอัญมณี เครื่องประดับอัญมณี ทั่วไป ทวิภาคี
4 ปวส. ศิลปกรรม เครื่องประดับอัญมณี ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ทั่วไป ทวิภาคี
5 ปวส. ศิลปกรรม ช่างทองหลวง ช่างทองหลวง ทั่วไป ทวิภาคี
6 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ทวิภาคี
7 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป เทียบโอน
8 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ทวิภาคี
9 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป เทียบโอน
10 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
11 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป เทียบโอน
12 ปวส. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ทวิภาคี
13 ปวส. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป เทียบโอน
14 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ทั่วไป ทวิภาคี
15 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ทั่วไป เทียบโอน
16 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
17 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป เทียบโอน
18 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
19 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
20 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป เทียบโอน
21 ปวส. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
22 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
23 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป เทียบโอน
24 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ปวส. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ทวิภาคี
25 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ทวิภาคี
26 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
27 ปวส. อุตสาหกรรม เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม ทั่วไป ทวิภาคี
28 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
29 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
30 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ทวิภาคี
31 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป สมทบ
32 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ทวิภาคี
33 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป สมทบ
34 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
35 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจการบิน บริการภาคพื้น ทั่วไป ทวิภาคี
36 ปวส. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ทวิภาคี
37 ปวส. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป สมทบ
38 ปวส. อุตสาหกรรม ช่างอากาศยาน ช่างอากาศยาน ทั่วไป ทวิภาคี
39 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ทั่วไป ทวิภาคี
40 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
41 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป สมทบ
42 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ทั่วไป ทวิภาคี
43 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
44 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ทั่วไป สมทบ
45 ปวส. อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ทั่วไป ทวิภาคี
46 ปวส. อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน ทั่วไป ทวิภาคี
47 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
48 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป สมทบ
49 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
50 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป สมทบ
51 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วไป ทวิภาคี
52 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป สมทบ
53 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
54 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป สมทบ
55 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
56 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ ทั่วไป สมทบ
57 ปวส. อุตสาหกรรม การพิมพ์ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ทั่วไป ปกติ
58 ปวส. อุตสาหกรรม การพิมพ์ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ทั่วไป สมทบ
59 ปวส. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ปกติ
60 ปวส. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ทวิภาคี
61 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทั่วไป สมทบ
62 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วไป ปกติ
63 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วไป สมทบ
64 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม ทั่วไป ปกติ
65 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม ทั่วไป สมทบ
66 ปวส. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ทั่วไป ทวิภาคี
67 ปวส. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ทั่วไป สมทบ
68 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป ปกติ
69 ปวส. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทั่วไป สมทบ
70 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจการกีฬา การจัดการธุรกิจการกีฬา ทั่วไป ทวิภาคี
71 ปวส. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ทวิภาคี
72 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ทั่วไป ทวิภาคี
73 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
74 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทั่วไป ทวิภาคี
75 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ทั่วไป ทวิภาคี
76 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ทั่วไป ทวิภาคี
77 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
78 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
79 ปวส. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
80 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการ ทั่วไป ทวิภาคี
81 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั่วไป ทวิภาคี
82 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ทวิภาคี
83 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ทวิภาคี
84 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ ทั่วไป ทวิภาคี
85 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ ทั่วไป ทวิภาคี
86 ปวส. ศิลปกรรม ดิจิทัลกราฟิก ดิจิทัลกราฟิก ทั่วไป ทวิภาคี
87 ปวส. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ ทั่วไป ทวิภาคี
88 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทั่วไป ทวิภาคี
89 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม MEP ปกติ
90 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วไป ทวิภาคี
91 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหารและบริการ ทั่วไป ทวิภาคี
92 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน ทั่วไป ปกติ
93 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
94 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
95 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ปกติ
96 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
97 ปวส. ศิลปกรรม ดิจิทัลกราฟิก ดิจิทัลกราฟิก ทั่วไป ปกติ
98 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทั่วไป ปกติ
99 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วไป ปกติ
100 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วไป ทวิภาคี
101 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั่วไป ปกติ
102 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
103 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
104 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ดิจิทัลมีเดีย ทั่วไป ปกติ
105 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทั่วไป ปกติ
106 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
107 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ทั่วไป ปกติ
108 วิทยาลัยพณิชยการบางนา ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย ทั่วไป ปกติ
109 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการ ทั่วไป ปกติ
110 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการ ทั่วไป ทวิภาคี
111 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหารและบริการ ทั่วไป ทวิภาคี
112 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการคลังสินค้า ทั่วไป ปกติ
113 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการคลังสินค้า ทั่วไป ทวิภาคี
114 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตัวแทนออกของ ทั่วไป ทวิภาคี
115 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
116 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ทวิภาคี
117 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
118 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ทวิภาคี
119 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
120 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทั่วไป ปกติ
121 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
122 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดประชุมและนิทรรศการ ทั่วไป ทวิภาคี
123 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วไป ปกติ
124 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วไป ทวิภาคี
125 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ ทั่วไป ปกติ
126 ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ ทั่วไป ทวิภาคี
127 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั่วไป ทวิภาคี
128 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน ทั่วไป ทวิภาคี
129 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
130 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ทวิภาคี
131 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป สมทบ
132 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
133 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ปกติ
134 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
135 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป สมทบ
136 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ทั่วไป ปกติ
137 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั่วไป ทวิภาคี
138 ปวส. ศิลปกรรม การออกแบบ การออกแบบนิเทศศิลป์ ทั่วไป ปกติ
139 ปวส. ศิลปกรรม ดิจิทัลกราฟิก ดิจิทัลกราฟิก ทั่วไป ปกติ
140 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการ ทั่วไป ปกติ
141 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการ ทั่วไป สมทบ
142 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ทั่วไป สมทบ
143 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
144 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป สมทบ
145 ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทั่วไป ทวิภาคี
146 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ทวิภาคี
147 ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป สมทบ
148 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ปวส. คหกรรม การจัดการดูแลผู้สูงอายุ การจัดการดูแลผู้สูงอายุ ทั่วไป ทวิภาคี
149 ปวส. คหกรรม การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ ทั่วไป ปกติ
150 ปวส. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ปกติ
151 ปวส. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ปกติ
152 ปวส. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ทวิภาคี
153 ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ ทั่วไป ปกติ
154 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหารและบริการ ทั่วไป ทวิภาคี
155 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
156 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทั่วไป สมทบ
157 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
158 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ปกติ
159 ปวส. ศิลปกรรม การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ทั่วไป ปกติ
160 ปวส. ศิลปกรรม ดิจิทัลกราฟิก ดิจิทัลกราฟิก ทั่วไป ปกติ
161 ปวส. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ นวัตศิลป์ ทั่วไป ปกติ
162 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วไป ทวิภาคี
163 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ปวส. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ทวิภาคี
164 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ทวิภาคี
165 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ปกติ
166 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป ทวิภาคี
167 ปวส. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล ทั่วไป สมทบ
168 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วไป ทวิภาคี
169 ปวส. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั่วไป สมทบ

1. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ที่อยู่ : 67 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510x โทรศัพท์ : 0-2517-5134 (ประชาสัมพันธ์), 0-2517-2041 โทรสาร : 0-2517-2046 Website : www.minburi.ac.th E-mail : jira_ac@hotmail.com

2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ที่อยู่ : 73 หมู่ 18 กม.7 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2346-6940-41, 0-2346-6940-44 ถึง 45 โทรสาร : 02-346-6940, 02-346-6940-43 ถึง 45 Website : www.ktcm.ac.th E-mail : ktcm2536@hotmail.com

3. วิทยาลัยพณิชยการบางนา ที่อยู่ : 57/471 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2393-7292, 0-2393-2615, 0-2393-2616, 0-2361-2901-2, 0-2361-2990, 0-2361-2918 โทรสาร : 0-2393-0614 Website : www.bncc.th.ac.th E-mail : bangna_bncc@hotmail.com

4. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ที่อยู่ : 467 ซ.รามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-2100 โทรสาร : 0-2319-3616 Website : www.intrachai.ac.th E-mail : intrachai_icc@hotmail.com, intrachai_icc@thaimail.com

5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ที่อยู่ : 507/2 ถนนสาทร 3 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2286-9712-3 โทรสาร : 0-2286-9713 Website : www.eamlaor.moe.go.th E-mail : eamlaor_2002@thaimail.com

6. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ที่อยู่ : 11 ซอยเลียบคลองสอง19 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 0-2914-3172-3 โทรสาร : 0-2914-3172-3 ต่อ 114 Website : www.bcbat.ac.th
E-mail : bcbat@lemononline.com,bcbat_bkk@hotmail.com

7. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ที่อยู่ : 89 ซ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2376-0062-3 โทรสาร : 0-2376-0062-3 ต่อ 109 Website : www.artsbkk.ac.th E-mail : artsbkk@thaimail.com, artsbkk@lemononline.com,artsbkk89@hotmail.com

8. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ที่อยู่ : 286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 0-2223-1069, 0-2223-2276 โทรสาร : 0-2223-2578, 0-2223-1069, 0-2223-2276 ต่อ 104 Website : www.bpc.ac.th
E-mail : sarabanbpc@hotmail.com

9. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ที่อยู่ : 474/2 ถนนสี่พระยา วัดแก้วแจ่มฟ้า แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2236-1312, 0-2236-1245 โทรสาร : 0-2233-2252 Website : www.spy.ac.th E-mail : SPC_sarabun@hotmail.com

10. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ที่อยู่ : 11/11 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 3 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ : 0-2944-4343, 0-2944-4344, 0-2944 4085 โทรสาร : 0-2519-3603, 0-2944-2672
Website : www.nwm.ac.th E-mail : admin@nwm.ac.th โทร 087415 1649

11. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ที่อยู่ : 66 หมู่ 8 ร่วมพัฒนา ซอย 4 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์ : 0-2988-7739 โทรสาร : 0-2988-7990 Website : www.knice.net E-mail : nongjok@hotmail.com

12. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ที่อยู่ : 19 ซ.เอกชัย116 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0-2415-0503, 0-2415-4666 โทรสาร : 0-2415-4666, 0-2415-0503, 0-2416-0144 Website : www.rajasit.ac.th E-mail : rajasit@se-ed.net

13. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่อยู่ : 425 ถนนสรงประภา 2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 0-2565-5277-9 โทรสาร : 0-2565-5277-9 ต่อ 133 Website : www.technicdon.ac.th E-mail : –

14. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ที่อยู่ : 299/1 ศาลายา พทธมณฑล นครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 0-2431-3613
โทรสาร : 0-2431-3613 ต่อ 102 Website : www.goldsmith.ac.th E-mail : ขอข้อมูล

15. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ที่อยู่ : 939 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 0-2467-0571, 0-2467-1974, 0-2467-5079, 0-2467-5179, 0-2467-5138 โทรสาร : 0-2457-9727 Website : www.panitthon.ac.th E-mail : panitthon2012@gmail.com, tcc_webmaster@thaimail.com, slb_tcc@yahoo.com, sutichai2003@lemononline.com

16. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ที่อยู่ : 314 ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ : 0-2427-3399 โทรสาร : 0-2427-5066 Website : www.chetupon.ac.th E-mail : Chetupon2500@Gmail.com ,bangkok_18@yahoo.com

17. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ที่อยู่ : 377 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2222-1786, 0-2222-1888 โทรสาร : 0-2225-9781 Website : www.swbvc.ac.th E-mail : saowabha_college@hotmail.com, reg_swb@hotmail.com

18. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ที่อยู่ : 868 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 13 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 0-2412-3411, 0-2412-6285, 0-2418-4146 โทรสาร : 0-2412-3486 Website : www.thonburi.ac.th E-mail : salabanthon@hotmail.com

19. วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ที่อยู่ : 159 ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 0-2437-5371, 0-2437-5512, 0-2438-1133 โทรสาร : 0-2437-5371 ต่อ 128 Website : www.tpc.ac.th E-mail : tpc@tpc.ac.th

20. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ที่อยู่ : 76 ซอยระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0-2241-1317, 0-2241-0009 โทรสาร : 0-2241-3648 Website : www.dstc.ac.th E-mail : –

21. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ที่อยู่ : เลขที่ 332 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 68 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 0-2424-0776, 0-2424-1944 โทรสาร : 0-2433-1862 Website : www.nlpoly.com E-mail : –