พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประธานเปิดโครงการ BA&IT Connect : บริหารธุรกิจ สานความคิด เชื่อมต่อพลังแห่งการเรียนรู้ กล่าวให้การต้อนรับและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นายวรวงศ์ ระฆังทอง นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย เป็นการลงนามระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปนายกของสมาคม ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม เพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตบัณฑิต การจัดการฝึกอบรม กิจกรรมอื่นตามที่ทั้งสองฝ่ายให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)