หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1 ปรัชญา ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจฯ ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบัญชี ด้านการตลาด และด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพและเทคโนโลยีอย่างมีจรรยาบรรณและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ ที่มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาตนเอง คำนึงถึงส่วนรวมและมีภาวะผู้นำ
2.2 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะด้านความคิดเชิงระบบ และทักษะการสื่อสารที่ จำเป็นต่อวิชาชีพบัญชี
2.3 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติการด้านบัญชี รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ วิชาชีพบัญชี

3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า

4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)

5. ระบบการศึกษา
5.1 การจัดการศึกษา เป็นระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น2 ภาคการศึกษาปกติซึ่งเป็น ภาคการศึกษาบังคับ และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์และอาจเปิด สอนภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ ให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้ กับภาคการศึกษาปกติ
5.2 การคิดหน่วยกิต
5.2.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
5.2.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
5.2.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
5.2.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
5.2.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
5.2.6 การทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 8.3 วิชาบังคับก่อนหมายถึง วิชาที่นักศึกษาต้องผ่านการศึกษาในรายวิชาที่ระบุไว้

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร. สุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลด
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  สาขาวิชาการบัญชี (ปวช. บัญชี)
  สาขาวิชาการตลาด (ปวช. การตลาด)
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)