คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี

สาขาวิชาภายในคณะบริหารธุรกิจฯ ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 1. สาขาวิชาการจัดการ
 2. สาขาวิชาารจัดการโลจิสติกส์
 3. สาขาวิชาการตลาด
 4. สาขาวิชาการบัญชี
 5. สาขาวิชาสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน ในคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ป ตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ป ตรี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ป ตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ป ตรี สาขาวิชาการจัดการ
 5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ป ตรี สาขาวิชาการบัญชี
 6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ป ตรี ต่อเนื่อง)
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ป ตรี ต่อเนื่อง)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส สาขาวิชาการบัญชี
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส สาขาวิชาการตลาด
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ค่าบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม) ของแต่ละหลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 1. ค่าเทอม ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาค่าเทอม วิชาการบัญชี มีค่าบำรุงการศึกษา เทอมละ 8,700 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)
 2. ค่าเทอม ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) มีค่าบำรุงการศึกษา เทอมละ 9,700 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)
 3. ค่าเทอม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มีค่าบำรุงการศึกษา เทอมละ 6,850 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของแต่ละหลักสูตร

 1. ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรมี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,650 บาท ชำระในภาคการศึกษาแรก
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,400 บาท ชำระในภาคการศึกษาแรก

ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี

ผศ.ศุภกิจ พัวประเสริฐ
รองคณบดี ประจำศูนย์สุพรรณบุรี

 

ที่ตั้งและช่องทางติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ 450 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท,  ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี 72130 หมายเลขโทรศัพท์ : 03543-4004 หมายเลขแฟกซ์ : 03543-4005