คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

สาขาวิชาภายในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 1. สาขาวิชาการจัดการ
 2. สาขาวิชาารจัดการโลจิสติกส์
 3. สาขาวิชาการตลาด
 4. สาขาวิชาการบัญชี
 5. สาขาวิชาสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน ในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ป.ตรี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ป.ตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการ
 5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี
 6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ป.ตรี ต่อเนื่อง)
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ป ตรี ต่อเนื่อง)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส สาขาวิชาการบัญชี
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส สาขาวิชาการตลาด
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ค่าบำรุงการศึกษา ค่าเทอมของแต่ละหลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 1. ค่าเทอม ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การจัดการ วิชาการบัญชี ค่าเทอม 8,700 บาท ต่อเทอม
 2. ค่าเทอม ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) มีค่าเทอม 9,700 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)
 3. ค่าเทอม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มีค่าเทอม 6,850 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของแต่ละหลักสูตร

 1. ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรมี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,650 บาท ชำระในภาคการศึกษาแรก
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,400 บาท ชำระในภาคการศึกษาแรก

ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี

ผศ.ศุภกิจ พัวประเสริฐ
รองคณบดี ประจำศูนย์สุพรรณบุรี

 

ที่ตั้งและช่องทางติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ 450 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท,  ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี 72130 หมายเลขโทรศัพท์ : 035-434004 หมายเลขแฟกซ์ : 03543-4005