คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

ผศ.ศุภกิจ พัวประเสริฐ
รองคณบดี ประจำศูนย์สุพรรณบุรี

 

สาขาวิชาภายในคณะบริหารธุรกิจฯ

 1. สาขาวิชาการจัดการ
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาการบัญชี
 4. สาขาวิชาสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ค่าบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม) ของแต่ละหลักสูตร

 1. ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มีค่าบำรุงการศึกษา เทอมละ 8,700 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)
 2. ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) มีค่าบำรุงการศึกษา เทอมละ 9,700 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)
 3. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มีค่าบำรุงการศึกษา เทอมละ 6,850 บาท ต่อภาคการศึกษา (เทอม)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของแต่ละหลักสูตร

 1. ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรมี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,650 บาท ชำระในภาคการศึกษาแรก
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,400 บาท ชำระในภาคการศึกษาแรก

ที่ตั้งและช่องทางติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ 450 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท,  ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี 72130 หมายเลขโทรศัพท์ : 03543-4004 หมายเลขแฟกซ์ : 03543-4005