การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รเมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล การบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน