การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2564

การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564

แผนการจัดการความรู้

 • แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 <Download File>

 

 • แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 <Download File>


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้

 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ <Download File>
 • รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน <Download File>
 • รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน <Download File>


แนวปฏิบัติที่ดี

 • แบบฟอร์มแนวปฏิบัติที่ดี <Download File>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา โดย อาจารย์ธาริณี วนารักษ์พิทักษ์ <Download File>  <Download File นำเสนอ> 
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา โดย ผศ.เสาวณีย์ บุญโต <Download File>  <Download File นำเสนอ>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา โดย ผศ.ดร.กนกพร ภาคีฉาย <Download File>  <Download File นำเสนอ> 
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา โดย ศุภากร เอี่ยมอำพร <Download File>  <Download File นำเสนอ> 
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา โดย อาจารย์ศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์ <Download File>  <Download File นำเสนอ>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา โดย อาจารย์ ดร.ชนิดา แก้วเพชร <Download File>  <Download File นำเสนอ>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรม โดย อาจารย์ศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์ <Download File>  <Download File นำเสนอ>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 3 ด้านบริการวิชาการ โดย ผศ.ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ <Download File>  <Download File นำเสนอ>
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 3 ด้านบริการวิชาการ โดย อาจารย์ศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์ <Download File>  <Download File นำเสนอ> 
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 3 ด้านบริการวิชาการ โดย ผศ.ดร.กนกพร ภาคีฉาย <Download File>  <Download File นำเสนอ> 
 • แนวปฏิบัติที่ดีแผนที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ โดย คุณมณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง <Download File>  <Download File นำเสนอ>

คู่มือการปฏิบัติงาน

 • คู่มือการปฏิบัติงาน-Work-Man โดย นายดนัย สันทกิจไพบูลย์  <Download File>

KAIZEN

 • เรื่อง การจัดทำเอกสารสอนชดเชย โดย นางสาวสุนิสา อบเทศ <Download File>
 • เรื่อง การแจ้งเตือนงานจากกูเกิล ปฏิทิน (Google Calender) ผ่าน LINE Notify โดย นายนนทชัย สิงห์ห่วง <Download File>
 • เรื่อง การบันทึกข้อมูลตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัสนูปกรณ์ ห้องเรียนห้องบรรยาย ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดย นัฏวุธ เดชาตวงศ์ ณ อยุธยา <Download File>
 • เรื่อง การประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Google Data Studio สร้าง Dashboard โดย นางสาวสุริสา เลิศฤทธิ์ <Download File>
 • เรื่อง การยื่นเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ Google Classroom โดย นางสาวนภัค คีรีเมฆินทร์ <Download File>
 • เรื่อง การลงทะเบียนรับหนังสือราชการของสำนักงานศูนย์พื้นที่นนทบุรี ในรูปแบบออนไลน์ โดย นายนนทชัย สิงห์ห่วง <Download File>
 • เรื่อง การลงรายวิชา (นอกแผน) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ในรูปแบบออนไลน์ โดย นางสาวดวงมณี งามภักดิ์ <Download File>
 • เรื่อง การลดขั้นตอน และเพิ่มความสะดวกในการกรอกข้อมูล โดย นางสาวฐิติมา กลิ่นระคนธ์ <Download File>
 • เรื่อง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการฝึกงานของนักศึกษา โดย นางสาวสุกัญญา พลีรักษ์ <Download File>
 • เรื่อง ระบบแจ้งซ้อมโสตทัศนูปกรณ์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยสุพรรณบุรี ในรูปแบบออนไลน์ โดย นายธเนตร ฉวีวรรณ <Download File>
 • เรื่อง ระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ โดย นางสาวภาวิณี นาคชุ่ม <Download File>
 • เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ โดย ภาวิณี นาคชุ่ม <Download File>
 • เรื่อง ลดขั้นตอน และเวลาการให้บริการขอใช้ข้อมูลคำสั่ง โดย นางสาวสุณิสา สุขไสยา <Download File>
 • เรื่อง เอกสารแบบฟอร์มงานสหกิจและฝึกงานนักศึกษา ไฟล์ PDF กรอกข้อความได้ โดย นายดนัย สันทกิจไพบูลย์ <Download File>
 • เรื่อง Website สารบรรณ & HR BA&IT SUPHANBURI โดย นางสาวกุลธิดา มีแก้ว <Download File>
 • เรื่อง การบันทึกข้อมูลตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน/ห้องบรรยาย ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ นายนัฏฐวุธ  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา <Download File> 
 • เรื่อง การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และรับเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ นายวสันต์ ขันธพร <Download File>