คณะบริหารธุรกิจ มทร.ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กย 2566
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ได้แก่
– คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
– คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
– คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี
– คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์นนทบุรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ป ตรี)
– สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (ป.ตรี การตลาดดิจิทัล)
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)
– สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป (ป.ตรี การจัดการทั่วไป)
– สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม (ป.ตรี การจัดการอุตสาหกรรม)
– สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ (ป.ตรี การจัดการสำนักงานสมัยใหม่)
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
– สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง) (ป.ตรี การจัดการ)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ((ป ตรี))

– สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง ป.ตรี บัญชีบัณฑิต )
– สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน ป.ตรี บัญชีบัณฑิต )
– สาขาวิชาการบัญชี (ป.ตรี บัญชีบัณฑิต )

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง ป.ตรี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

– สาขาวิชาการบัญชี (ปวส. บัญชี)
– สาขาวิชาการตลาด (ปวส. บัญชี)
– สาขาวิชาการจัดการ (ปวส. บัญชี)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส. บัญชี)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ
– หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– สาขาวิชาการบัญชี (ปวช. บัญชี)
– สาขาวิชาการตลาด (ปวช. การตลาด)
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 035-242213
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโดย : หน่วยส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานพัฒนานักศึกษา
facebook คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ Pr.bait.rus
https://www.facebook.com/bait.rus.Official
facebook คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
https://web.facebook.com/bait.huntra/
facebook คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
https://www.facebook.com/Fobait.sp
facebook คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
https://www.facebook.com/bait.rus.nonthaburi
สอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่งานทะเบียน โทร. 035-709085 หรือ 081-7806996
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ #รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567 #Freshy2567 #DEK67 #คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ #สาขาวิชาการจัดการ #สาขาวิชาการบัญชี #สาขาวิชาการตลาด #สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ #ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี #ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา #ศูนย์สุพรรณบุรี #ศูนย์นนทบุรี #พานิชใน วาสุกรี อยุธยา