หลักสูตร “การใช้งานแอปพลิเคชั่น Lightroom เพื่อการปรับแต่งภาพถ่ายอย่างมืออาชีพ”

Share and Enjoy !

Shares

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดโครงการ Hands-on Experience Project Online หลักสูตรที่ 5 “การใช้งานแอปพลิเคชั่น Lightroom เพื่อการปรับแต่งภาพถ่ายอย่างมืออาชีพ” ผ่านระบบออนไลน์ google Meet ขึ้น” ในรายวิชา Seminar in Information Management ได้รับเกียรติจากคุณเจนจิรา รอดเปรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา กลั่นไพทูรย์ และอาจารย์นันทิยา ตันติดลธเนศให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สาระธรรม หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นประธาน