ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุรชัย เอมอักษร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุรชัย เอมอักษร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *