ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุรชัย เอมอักษร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุรชัย เอมอักษร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ