แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับท่าน รศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อีกวาระหนึ่ง