โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2564

สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งนักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 320320 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผลงานได้รับรางวัล ดังนี้ โครงการวาสุกรีส่งหัวใจพลเมืองดี ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กลุ่มเรียน ACC26323N ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ โครงการ GMG ปันสุขด้วยปัญญา ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ กลุ่มเรียน GMG26321N ได้รับรางวัลชมเชย