รางวัลผลการประกวดโครงการและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัลผลการประกวดโครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทที่ 5 คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ประเภทที่ 6 โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ที่มีโครงงาน/ผลการ ปฏิบัติงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

  1. รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวศุภสุตา โพธิ์ทอง สาขาวิชาระบบสารสนเทศ โครงงานเว็บแอพพลิเคชันระบบการแจ้งซ่อมสำหรับสำนักดิจิทัลการแพทย์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
  2. รางวัลชมเชย นายโอฬาร เกิดจินดา และนายสธน เกิดสกุล สาขาวิชาระบบสารสนเทศ โครงงานการระบุพิกัดแหล่งน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 อำเภอ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  3. รางวัลชมเชย นายธนโชติ พุกจินดา และนางสาวชาลิสา กิจพิทักษ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ โครงงานระบบเบิกวัสดุศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทางหลวงชนบท

ประเภทที่ 7 โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น

  1. รางวัลชนะเลิศ นางสาวพรทิพย์ รักสนิท สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังพัสดุ กรณีศึกษา บริษัท
    ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สาขานครหลวง
  2. รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวอัศรินทร์พร ระรวยศรี สาขาวิชาการจัดการ โครงงานคู่มือมาตรการปฏิบัติของพนักงานการใช้บริการรถรับ-ส่ง ของบริษัทสยามกลาสอินดัสทรี จำกัด