ข้อมูลเพื่อติดต่อ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Share and Enjoy !

Shares
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์นนทบุรี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์สุพรรณบุรี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์หันตรา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์วาสุกรี

ศูนย์วาสุกรี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. (ห้องคณบดี) 035-245181 (ห้องสำนักงาน) 035-242213 E-Mail: baitrus2562@gmail.com

ศูนย์หันตรา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย, ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร : +66(0) 3570 9101 to 103 แฟกซ์ : +66(0) 3570 9105

ศูนย์สุพรรณบุรี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 450 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท, ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี 72130 โทร : +66(0) 3543 4004 แฟกซ์ : +66(0) 3543 4005

ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 144 ถนนนนทบุรี, ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ศูนย์นนทบุรี เขตใต้
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 217 ถนนนนทบุรี, ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร : +66(0) 2 969 1370 ถึง 71