บรรยาพิเศษหัวข้อ “การจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล : ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ หัวข้อ การจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล : ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดี อาจารย์อโณทัย ทิพเนตร รองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การจัดการธุรกิจดิจิทัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา