การเทียบโอนผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินเทียบโอน
ประจำปีการศึกษา 2566
 ตารางรายวิชาเทียบโอน
สาขาวิชา ดาวน์โหลด
     บัญชีบัณฑิต
     สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
     สาขาวิชาการจัดการ
     สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน