ปริญญาตรี การเทียบโอนผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ ปี 2566

ปฏิทินเทียบโอน
ปฏิทินเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2566
ตารางรายวิชาเทียบโอน
สาขาวิชา ดาวน์โหลด
ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต (ป.ตรี บัญชี เทียบโอน)
ปริญาตรี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (ป.ตรี การตลาดดิจิทัล เทียบโอน)
ปริญาตรี สาขาวิชาการจัดการ (ป.ตรี การจัดการ เทียบโอน)
ปริญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทียบโอน)
ปริญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทียบโอน)