รายชื่อวิชาบังคับก่อนเรียน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รายการ
ลิงค์ข้อมูล
 สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)
 สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

รายการ
ลิงค์ข้อมูล
 สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)
 สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2557-2561)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)
 สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2557-2561)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)
 สาขาวิชาการเลขานุการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

รายการ
ลิงค์ข้อมูล
 สาขาวิชาบัญชีบัญฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (4 ปี)(สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-2563)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (4 ปี)(สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 (ต่อเนื่อง)(สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

รายการ
ลิงค์ข้อมูล
 สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2559-2562)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563-ปัจจุบัน)
 สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน)
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน)
 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)