ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 27 พ.ค. 64 รอบ 3 | 212 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ U2T ตำบลดอนทอง รณรงค์ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด รวมพลังฉีดวัคซีน | 332 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ U2T ตำบลบ้านเลน รณรงค์ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด รวมพลังฉีดวัคซีน | 350 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ U2T ตำบลไผ่ลิง รณรงค์ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด รวมพลังฉีดวัคซีน | 433 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานผ่านระบบออนไลน์ | 638 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 "Online" | 550 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 4 | 191 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) 22/6/2564 | 193 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 22/6/2564 | 207 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดี | 292 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 5 25/6/2564 | 191 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 28-06-2564 | 238 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 28-06-2564 | 256 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศการเรียกบัญชีสำรองโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยลัย) ณ 29/6/2564 | 185 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ 29/6/2564 | 175 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 30-6-2564 | 197 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสสัมภาษณ์ บัณฑิตจบใหม่ เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 30-6-2564 | 201 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | 215 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำคณะบริหารธุรกิจฯ BAIT 2564 | 305 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขั้นตอนการขอเพิ่มรายวิชานอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | 261 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 315 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บัญชีบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน | 288 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า | 235 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 232 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) | 270 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | 407 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์บน Platform Lazada | 326 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ | 268 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) รอบที่ 5 ลงวันที่ 22/7/2564 | 432 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประการเรียกบัญชีสำรองโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) (เสนา เริ่มงาน 1 ส.ค. 2564) ลงวันที่ 22/7/2564 | 344 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 | 280 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 | 277 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ลด 50% ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน https://rmutsb.ac.th/2016/news/detail.php... | 298 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาทุกคนต้องยืนยันสิทธิ์ ลด 50% บำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 16-30 สิงหาคม 2564 https://apps.rmutsb.ac.th/covid_refund/login | 169 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมเชิงปฏิบัติแผนงาน/โครงการภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 203 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กล่องความห่วงใย จากใจ บท. | 252 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการทดสอบและรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แบบออนไลน์ (Oxford Placement Test) | 211 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม | 325 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2564 | 621 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการคืนเงินนักศึกษา | 183 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมจารึกแผ่นดินเพื่อเป็นเกียรติแด่ นายณัฐวัตร สุขสุด | 204 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 23/9/2564 | 197 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 27/9/64 | 289 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 176 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 170 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 30/9/64 | 296 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 | 175 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 358 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,927 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,059 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,354 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ