ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 212 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2565 | 527 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 203 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 230 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณบดี 6 คณะ ร่วมคาราวะ ท่านอธิการบดี | 192 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดี | 186 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 241 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 209 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 198 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 262 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Hands-on Experience Project Online | 199 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 5500 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) รอบ 7 20/10/2564 | 270 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี | 197 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อำลาตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ | 175 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 209 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุรชัย เอมอักษร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 237 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อีกวาระหนึ่ง | 350 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 288 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 172 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณืเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 | 266 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณษการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 | 266 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ | 155 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (CEO) ครั้งที่ 9/2564 | 146 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 138 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 | 177 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีทำบุญอาคาร “บูรณมงคล” และพิธีทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชการที่ 9 | 216 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดี | 203 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (CEO) ครั้งที่ 10/2564 | 170 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
อบรมการเขียนแบบ กบม.2 ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น | 182 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
อบรมการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนาดิจิทัล (BAIT AI Chatbot) | 145 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญรับชมการนำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนพัฒนาคณะ ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี | 160 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 146 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
บท. ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2565 | 152 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
บท. ร่วมทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2565 | 151 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
จัดกิจกรรม “ห้องแนะแนว บท.” | 147 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะ 9 มทร. | 135 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ | 141 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
รับการตรวจสอบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 146 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. | 172 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน | 139 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
“แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์” | 128 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
“บท. เข้าร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ” | 159 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
“บท. ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต” | 133 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
“ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (CEO) ครั้งที่ 1/2565” | 125 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
“ประชาสัมพันธ์การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์” | 137 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | 135 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ | 134 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน | 146 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 403 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,972 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,103 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,398 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ