รับสมัครนักศึกษา จบ ปวส ต่อ ป.ตรี เทียบโอน 2568

เรียนจบ ปวส ต่อ ป.ตรี , ป.ตรี เทียบโอนรายวิชา คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาสารสนเทศ โดยมีศูนย์พื้นที่จัดการศึกษา 4 ศูนย์ คือ ศูนย์นนทบุรี ศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ได้สิทธิ์ลดค่าเทอม 50% เมื่อสมัครตอนนี้

ค่าเทอมหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)

  1. ระดับปริญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และสาขาวิชาการบัญชี มีค่าเมอใ 8,700 บาท (อัตราเหมาจ่ายทุกเทอมเท่ากัน) โดยมีค่าแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ 2,650 บาท
  2. ระดับปริญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มีค่าเทอม 9,700 บาท (อัตราเหมาจ่ายทุกเทอมเท่ากัน) โดยมีค่าแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ 2,650 บาท