ข้อกำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

บัณฑิตเเละมหาบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ที่จะเข้ารับการฝึกซ้อมและพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตดำเนินการดังนี้
1.ตรวจ ATK วันที่ 11 พ.ย. 66 และเขียนชื่อ-สกุล วันที่ตรวจลงในชุดตรวจ บรรจุใส่ถุงซิป
ส่งผลตรวจให้อาจารย์กำกับเเถว ในวันซ้อมย่อยศูนย์ 12 พ.ย. 66
*สำหรับวันซ้อมย่อยรวม (วันซ้อมย่อยรวม 13 พ.ย. 66) เนื่องจากเป็นวันต่อเนื่อง
2.ตรวจ ATK วันที่ 17 พ.ย. 66 และเขียนชื่อ-สกุล วันที่ตรวจลงในชุดตรวจ บรรจุใส่ถุงซิป
ส่งผลตรวจให้อาจารย์กำกับเเถว ในวันซ้อมใหญ่ 18 พ.ย. 66
3.ตรวจ ATK วันที่ 21 พ.ย. 66 และเขียนชื่อ-สกุล วันที่ตรวจลงในชุดตรวจ บรรจุใส่ถุงซิป
ส่งผลตรวจให้อาจารย์กำกับเเถว ในวันรับมอบปริญญาบัตร 22 พ.ย. 66
4.ใส่หน้ากากอนามัยสีขาว นวันฝึกซ้อมเเละพิธีมอบปริญญาบัตร
เพิ่มเติมข้อมูลจากเดิม
บัณฑิตติดโควิด !! แต่ประสงค์ที่จะเข้ารับปริญญาบัตร ให้แจ้ง นายชัยพงษ์ วิลามาศ โทร. 08 7082 8356
ประชาสัมพันธ์บัณฑิตกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ปีการศึกษา 2565
https://employ.rmutsb.ac.th/
*ให้บัณฑิตเเสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ณ วันซ้อมย่อยของศูนย์พื้นที่